Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FUSSYCANDLE.PL

Spis treści

§1. Postanowienia ogólne
§2. Wymagania techniczne 
§3. Zamówienia
§4. Konto kupującego
§5. Płatności
§6. Przedsprzedaż
§7. Reklamacja zakupionego produktu
§8. Zwrot i wymiana zakupionego produktu
§9. Kody rabatowe
§10. Ochrona danych osobowych
§11. Zastrzeżenia
§12. Postanowienia końcowe

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FUSSYCANDLE.PL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.fussycandle.pl.
 4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.fussycandle.pl jest Magdalena Rachańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FUSSY Magdalena Rachańska pod adresem Pajdaka 7/106, 03-134 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6242673283, REGON: 380682350, zwaną dalej Sprzedającym.
 5. Kupującym, Klientem – może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
 7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
 9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
 11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 13. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

§2. Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego, oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są: dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia; odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome; aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§3. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.fussycandle.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
 2. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu). 
 3. Celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie. 
 4. Klient ma możliwość wpisania kodu zniżkowego, jeśli taki posiada, w polu o nazwie „Kod zniżkowy”. Następnie, po wpisaniu kodu zniżkowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kod zniżkowy” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod zniżkowy w kolejnym kroku, tj. składania zamówienia, klikając przycisk „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”. 
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu wskazanych danych:
  1. imię i nazwisko (obowiązkowo),
  2. nazwa i NIP firmy (opcjonalnie),
  3. adresu – ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj (obowiązkowo),
  4. numer telefonu (obowiązkowo),
  5. adresu e-mail (obowiązkowo),
  6. wpisania ewentualnych uwag do Zamówienia (opcjonalnie),
  7. akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. 
 6. Akceptacja regulaminu oraz poprawne wypełnienie pól w formularzu oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 7. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 8. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. 
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu. 
 11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty. 
 12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. 
 13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. 
 14. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. 
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 16. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.fussycandle.pl.
 17. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie uiszczenia całości ceny oraz odbioru towaru, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 18. W przypadku niedostępności zamówionego produktu Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
 19. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.

§4. Konto kupującego

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@fussycandle.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 7. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@fussycandle.pl.
 10. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 11. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza, lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 12. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

§5. Płatności

 1. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez system płatności online PRZELEWY24 obsługiwany przez spółkę PayPro SA (PayPro) – z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327) oraz tradycyjny przelew bankowy.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 3. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur VAT na postawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
 4. Dostawa towaru na terenie Polski odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;
  2. Za pośrednictwem Kurier Inpost;
  3. Do paczkomatów InPost.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej należnej kwoty za produkty wraz z kosztami dostawy. Zamówienie jest kompletowane w ciągu 3 dni roboczych. Kompletowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy przygotowania towaru do wysyłki oraz nadania go w placówce operatora.
 6. Sposób i koszt nadania przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie. W celu realizacji wysyłki zagranicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.

§6. Przedsprzedaż

 1. W stosunku do wybranych towarów Sprzedający może umożliwić złożenie zamówienia w przedsprzedaży.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej określonej przez Sprzedającego. 
 3. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.
 4. Opcja zamówienia w przedsprzedaży dotyczy wybranych przez Sprzedającego towarów, które nie są dostępne w ofercie Sprzedającego, ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności najpóźniej w ciągu 28 dni roboczych od wprowadzenia możliwości składania zamówień w przedsprzedaży w odniesieniu do konkretnego towaru.
 5. Towary dostępne w przedsprzedaży są w sposób wyraźny oznaczone w Sklepie Internetowym Sprzedającego wraz z zaznaczeniem planowanej daty, w której towar stanie się dostępny.
 6. Zamówienia w przedsprzedaży mają odroczony termin wysyłki do czasu premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedającego. Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po premierze towaru lub ponownym udostępnieniu towaru w ofercie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.
 7. Na 2 dni przed planowaną datą premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedającego, Sprzedający przypomni Kupującemu o złożonym Zamówieniu w formie e-mail, jeśli danemu Kupującemu przysługuje przesyłka po czasie konkretnej daty premiery lub ponownej dostępności.
 8. W przypadku, jeśli Zamówienie złożone przez Kupującego będzie obejmowało zarówno towary zamówione w przedsprzedaży, jak i w zwykłym trybie sprzedaży, Kupujący może według własnego wyboru zdecydować, czy Zamówienie ma ulec podziałowi na dwa Zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę Zamówienia w przedsprzedaży. W przypadku decyzji Kupującego o podziale Zamówienia, Kupujący pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia.
 9. Do zamówień w przedsprzedaży, w zakresie, w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

§7. Reklamacja zakupionego produktu

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
  1. Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  2. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad, lub usunięcia wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 8. Konsument, zgłaszając reklamację, powinien przesłać na adres e-mail: biuro@fussycandle.pl skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu oraz dane do przelewu, a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres: FUSSY Magdalena Rachańska, ul. Pajdaka 7/106, 03-134 Warszawa (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku “REKLAMACJA”).
 9. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać : Adresata (FUSSY Magdalena Rachańska), nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, datę zamówienia/odbioru, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), dokładny opis wad fizycznych reklamowanego produktu, podpis oraz datę.
 10. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z polityką prywatności.
 11. Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
 12. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru. Wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 13. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki.
 14. Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod wskazany adres przez Sprzedającego.
 15. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.

§8. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu produktu, oraz przesłać towar w nienaruszonym stanie. Oświadczenie powinno zawierać dane: Adresata (FUSSY Magdalena Rachańska), informację o odstąpieniu od umowy, numer zamówienia, datę zamówienia/odbioru, dane konsumenta (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), podpis oraz datę.
 3. Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający, jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 5. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu realizacji zwrotu lub wymiany zgodnie z polityką prywatności.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki.
 8. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru.
 11. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: FUSSY Magdalena Rachańska, ul. Pajdaka 7/106, 03-134 Warszawa (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – “ZWROT”) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 13. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej.

§9. Kody rabatowe

 1. Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu Towarów z oferty zamieszczonej w Sklepie z rabatem zamieszczonym na kuponie przy założeniu ewentualnych progów minimalnych, maksymalnych, daty ważności itp. zaznaczonych w informacji o kodzie.
 2. Kod rabatowy może zostać wystawiony przez Sprzedającego (kod rabatowy obniża wartość wybranych Towarów wystawionych przez Sprzedającego).
 3. Kupujący może wykorzystać jeden kod rabatowy w danym koszyku zakupowym.
 4. Kody rabatowe nie sumują się.
 5. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi.
 7. Aby skorzystać z kodu rabatowego, należy posiadać Konto i podać unikalny numer kodu rabatowego w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia.
 8. Wszelkie reklamacje i zwroty towarów zakupionych z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji i Zwrotów, znajdujących się na stronie www.fussycandle.pl.
 9. W przypadku zwrotu towarów zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego, Sprzedawca zwraca wartości produktu widniejący na dowodzie sprzedaży.

§10. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy;
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 4. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Rachańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FUSSY Magdalena Rachańska pod adresem Pajdaka 7/106, 03-134 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem NIP: 5242673283, REGON: 380682350.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 
 6. Serwis wykorzystuje do działania pliki cookies, o których więcej możesz dowiedzieć się w Polityce prywatności.
 7. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia, której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta), a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.
 9. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); 
  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
  6. przechowywania nieopłaconych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 
  7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 
  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 
  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); 
  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 10. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe i prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 11. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 12. Jeżeli Użytkownik wyraża chęć zapisania się do newslettera, zobligowany jest do przekazania Administratorowi adresu e-mail za pośrednictwem formularza zapisu lub wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera podczas procesu składania zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy. W każdej chwili można sprostować dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 13. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 14. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 15. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), 
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
   lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 16. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 19. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. ich sprostowania;
  3. usunięcia;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 21.  W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail biuro@fussycandle.pl. 

§11. Zastrzeżenia

 1. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta. Ważnymi przyczynami, o których mowa są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 2. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 3. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@fussycandle.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 4. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: biuro@fussycandle.pl.
 5. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 7. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 8. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
  4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
  5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
  6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Data ostatniej aktualizacji: 30.04.2021 r.